Radio Eenhoorn Sport

Vandaag is het zover: de 119e Freule. Waarbij de eerste omloop inmiddels volledig is verkaatst. Hieronder vindt u de uitslagen:

1

5-1 
6-2

Kimswerd

Menno Johson
Douwe Faber
Jurjen Fokkema

2 Oude Bildtzijl

Rick Peperkamp
Martin Tjepkema
Sjoerd van der Schaar

3

1-5
6-6

Spannum

Fedde Hansma

Niels de Boer
Stijn Vincken
4 Bolsward

Dietmer Kuperus
Yoram Elzinga
Redmer Cnossen

5

3-5
6-6
Grou 

Stef van Steen

Tjerk Kamsma
Jan Yntema
6 Wommels

Luka van der Weg
Milan van der Weg
Jente Schraa

7

5-3
6-4

Arum

Pieter den Breejen
Tieme Tolsma
Rinnert Tolsma
8 Makkum

Clive van der Weerdt
Luuk Zwaagstra
Thom Stellingwerf

9

5-2
6-0
Witmarsum

Jari Visser
Colin Baarda
Nick Visser
10 Folsgare

Redmer Wiersma

Wessel Zijlstra
Jan Johannes van der Kamp

11

2-5
2-6
Winsum

Jarno Viëtor

Stefan Greidanus
12 St. Annaparochie

Jelvin Kaper
Iwan Haddinga
Jesse Kroondijk

13

4-5
6-6
Stiens

Rick Haijma

Hessel van der Molen
Jelger van der Meulen
14 Sexbierum / Pietersbierum

Stijn Scheffer
Nick van der Walt
Rene van der Walt

15

5-2
6-2

Morra Lioessens

Marco Wouda
Jacob Klaas Dijkstra
Johan Sipma
16 Baard

Tjitte Reitsma

Geert Reitsma
Klaas Gerrit Meulenaar

17

2-5
2-6
Franeker

Elmer Feenstra

Jelmer Kuiken
Jan-Tymen Eisma
18  Bitgum

Sjouke Beimers
Thom Dijkstra
Leon Wijning

19

5-3
6-2
Jellum Bears

Wiebe Siemen Leenstra
Harold de Boer
Jelmer Miedema
20 Niawier Metslawier Oosternijkerk

Jan Bandstra

Jelmer Torensma
Rutger Torensma

21

5-1
6-6
Berltsum 

Douwe Joostema
Rink Sterk
Thomas Dijkstra
22 Dronryp

Jorrit Nanninga

Brent Timmerman
Haye Tseard van der Hem

23

4-5
0-6

Reahûs Turns

Ate Schaap
Pieter de Jong
Durk Bootsma

24 Hommerts Jutrijp

Matthys Renema
Ramon Raap
Jitze Floris
25

5-3
6-4
St. Jacobiparochie

Raymon de Vries
Verry van der Meer
Tije Kingma
26 Lollum Waaxens

Liuwe-Meint Postma

Marten Algra
Johannes Bouma

27

5-5
4-6
Reduzum

Leon Sjoerdsma

Jitze Miedema
Simon Sjouke Zijlstra
28 Exmorra

Johan Tolsma
Jarno Feenstra
Marten Leijenaar

29

2-5
2-6
Achlum

Melle Talsma

Rudmer Faber
Hylke Talsma
30 Tzum

Steven Koster
Robin Benders
Jorrit Palma

31

4-5
2-6
Raerd

Jens Kooistra

Sybrand Veldhuis
Jelmer Foppe Drijfthout
32 Leeuwarden

Harmen Zuidema
Otte Algra
Rein Breuker

33

5-0
6-6
Heerenveen

Heiko Zijlstra
Thieme Durk van Etten
Luca Wijngaard
34 Menaam

Rowin Faas

Jelte de Jong
Werner Iedema

35 Ingelum

Jelmer Osinga
Daniel Meesters
Jurrit Osinga
   

 

 

Uitvaartdirect.nl

Logo Huurzone

Luminablog.nl is het online platform
Ervaringensite.be
KNKB Logo

Steun RadioEenhoorn, word Donatuer!

Facebook

Twitter

RadioEenhoorn RT @OmroepZilt: Menaam, Dronryp en omliggende dorpen hebben maandagmiddag geen stroom. Door een storing is Radio Eenhoorn ook niet te ontva…
RadioEenhoorn Wil jij vanavond live in de uitzending jouw liefdesboodschap delen voor je geliefde? Zou je het graag willen, maar… https://t.co/ewgeIqvEzH